gotika
gotika
gotika

Rozvíjí se obchodování a bankéřství, vesnice se mění v města a vznikají i další, úplně nová. Jsou páleny lesy, aby byl dostatek zemědělské půdy k obdělávání. Tu už neobdělávají vazalové na půdě feudálů, ale daří se jim pomalu vymanit z moci šlechty. I přes to mezi jednotlivými společenskými vrstvami přetrvávají velké rozdíly, a to i v zákonech. Pro každého platí něco jiného. Když byl člověk jednou řemeslníkem, nikdy z něj nemohl být šlechtic. Vzdělání a rozvoj kultury už neprobíhá jen v klášterech a církevních institucích. Bohatí měšťané a šlechta pociťují potřebu se také učit číst a psát, tak vznikají městské školy a později i první univerzity.

To vše se odráží i v umělecké tvorbě, která je volnější než dříve. V architektuře se začal používat vnější opěrný systém, díky kterému se mohli stavět vyšší a vzdušnější stavby. Otevírá se cesta novému zobrazování náboženských témat s důrazem na fantazii. Umělci se začínají hlásit ke svým dílům, protože už nejsou pouhými řemeslníky, ale také utvářejí obsah svých děl. Hlavními znaky v architektuře jsou lomený oblouk, křížové klenby, vnější opěrný systém, dynamismus, vertikalismus. Sochy se odpoutávají od architektury, typickými příklady jsou sochy Panny Marie s malým Ježíškem v náručí. Postavy na malbách i sochách jsou protáhlé, mají delší tělo, krk, končetiny a celý tvar těla je stylizován do písmene „s“.

Katedrála ve Štrasburku

Římskokatolická stavba o jejíž vznik se zasloužil především německý architekt Erwin von Steinbach. Stavba probíhala více než 30 let. Jsou na ní jasně patrné znaky gotické architektury, jako vnější opěrný systém, vstupní portály jsou zdobeny sochami ve zdech neboli reliéfy a dalšími ozdobami. Je také hodně vysoká, ve své době byla nejvyšší stavbou v celé Evropě. Ať už člověk stojí uvnitř katedrály nebo před ní, připadá si hodně malinký.

Vladislavský sál

Největší slavnostní prostor středověké části Pražského hradu, součást Starého královského paláce. Byl postaven v době panování Vladislava Jagellonského, po němž je pojmenován. Architektem je Benediktem Rejt a představuje jednu z předních ukázek české pozdní, vladislavské gotiky. Má krásnou bohatou krouženou klenbu a ač je gotický, výjimkou jsou jeho renesanční pravoúhlá okna. Dřív byl používán pro korunovační hostiny panovníků a pro rytířské turnaje na koních. Dnes slouží pro důležitá zasedání parlamentu a reprezentační shromáždění.

Triforium katedrály svatého Víta

Triforium je takový balkónek neboli ochoz kolem hlavní mistnosti v katedrále. V pražské katedrále svatého Víta se nachází spouta bust českých panovníků a dalších významných osobností. Nejznámnějším autorem soch byl mistr kameník Petr Parléř.